Kansalaisfoorumin tukemilla kursseilla ammennetaan yhteisöllisyydestä  

Kysyimme viime vuonna kaikkien Kansalaisfoorumin tuella järjestettyjen kurssien vaikutuksista. Kävi ilmi, että koulutukset ovat tärkeitä oppimisen ja verkostoitumisen paikkoja kaikenikäisille ihmisille. Yhdessä tekemisen ilo ja kohtaamisen riemu toistuvat vastauksissa yhä uudestaan.  

Vaikutusten esiin tuominen kannattaa

Yhdistykselle on hyötyä siitä, että kurssi- ja opintoryhmätoiminnan vaikutuksia selvitetään, mitataan ja arvioidaan. Näin voidaan myös kehittää koulutuksia ja omaa toimintaa. Vaikutustietojen avulla voidaan houkutella lisää aktiiveja yhdistykseen, herättää mielenkiintoa yhteistyökumppaneissa ja saada lisää opiskelijoita kursseille. Tietoa vaikutuksista voidaan käyttää omissa toimintakertomuksissa ja rahoitushauissa ja viestiä niistä esimerkiksi kotisivuilla, omissa koulutuksissa tai somessa. 

Vaikutustiedon kerääminen on tärkeää myös yhteiskunnallisesti. Näin tehdään näkyväksi tehdyn työn arvoa ja lisätään ymmärrystä siitä, millaista oppimista yhdistyksissä tapahtuu.  

Kurssitoiminta vaikuttaa monin eri tavoin

Yhdistysten mukaan koulutukset edistävät yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja oppimista. Ne tarjoavat mahdollisuuden vaalia paikalliskulttuureita ja siirtää perinnetaitoja sukupolvelta toiselle. Koulutusten myötä lajit ovat saaneet lisää harrastajia, yhdistykset näkyvyyttä ja uusia aktiiveja sekä yhdistysten välinen yhteistyö yli kuntarajojen on kasvanut. 

Yhdistysten kurssit madaltavat haavoittuvassa asemassa olevien kynnystä osallistua ja tuovat tilaisuuksia tuntea itsensä nähdyksi ja hyväksytyksi, arvokkaaksi toimijaksi yhteisössä. Vertaistuen voimauttava vaikutus nousi esiin erityisesti kursseilla, joissa osallistujien elämäntilanne oli haastava.   

Myös vastoinkäymiset ja haastavat aiheet opettivat konfliktinratkaisukykyä ja tiivistivät ryhmiä. Vaikeiden kokemusten käsitteleminen ja vastoinkäymisten voittaminen yhdessä lähensivät opiskelijoita.  

Luovuus ja taidelähtöisyys yhdistävät

Vuorovaikutustaitoja harjoiteltiin kursseilla monin eri tavoin. Ideoiden yhteinen pallottelu opetti ryhmäläisiä kuuntelemaan toisiaan paremmin. Opittiin uusia näkökulmia. Luovuuden ja taidelähtöisen oppimisen yhteisöllisyyttä lisääviä vaikutuksia kuvailtiin myös usein vastauksissa. Musiikkia kuvattiin esimerkiksi yhteisenä kielenä, johon kaikkien on helppo lähteä mukaan. Luovan ilmaisun keinoin onnistuttiin vahvistamaan tasavertaisuutta ja yhteiskunnallista tiedostavuutta.

Monilla kursseilla opittiin tärkeitä kansalaistaitoja, kuten ensiaputaitoja ja ohjaustaitoja, perehdyttiin saavutettavuuteen, turvallisemman tilan periaatteisiin ja rakentavaan kommunikoimiseen, yhdistystoimintaan sekä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Monia koulutuksissa opittuja taitoja käytetään myöhemmin yhdistystoiminnassa, yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa ja työelämässä. Vaikutukset voivat siis olla kauaskantoiset.


Kirjoittaja Marja Käyhkö

Marja Käyhkö teki yhteisöpedagogi (AMK) opintoihinsa liittyvät harjoittelunsa Opintokeskus Kansalaisfoorumissa keväällä 2024, juuri ennen valmistumistaan. Hänen opinnäytetyönsä liittyy Kansalaisfoorumin jäsenyhdistysten tukemiseen koulutusten vaikutusten arvioimisessa.

Jaa
Kirjoittaja
Nuorisoseurat
Näytä kaikki kirjoittajan artikkelit